תנאי שימוש

הגלישה והשימוש באתר kazo ani – kids & wellness (להלן 'החברה' או 'האתר') מותנית בהסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן:

הסכמה לתנאי השימוש

 1. השימוש באתר ובתכניו, לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים וקריאת מידע, הודעות או מודעות המתפרסמות בו, מעידה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש כפי שיתעדכנו על ידי החברה מעת לעת. השימוש באתר מותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם השימוש באתר, ויעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה.
 2. הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
 3. הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין האתר או בא כוחו. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם.
 4. תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

מהות האתר

 1. אתר Kazo ani – kids & wellness הוא בלוגמגזין דיגיטלי בנושא ילדים, יוגה, ואיכות חיים
 2. האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים.
 3. כל גלישה באתר ורכישה בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג עפ״י התקנון.

שימוש באתר

 1. המשתמש אינו רוכש ואינו מקבל זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בו, למעט זכות השימוש בו כמפורט בהסכם זה, והוא אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, יישומיו, ובמידע המופיע בו מעבר לשימוש פרטי ואישי בהתאם לתנאי השימוש, וכן אינו רשאי לדרוש שהתכנים יפורסמו או שיוסיפו להתפרסם.
 2. השימוש באתר מורשה לצרכים פרטיים בלבד וחל איסור לעשות שימוש בכל מידע המופיע בו לצרכים מסחריים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי החברה.
 3. זמינות האתר
 4. האתר אינו מתחייב שהשימוש באתר לא יופרע ויתאפשר ללא הפרעות. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב כך.

שימושים אסורים

 1. המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש המנוגד לתנאי השימוש, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו כן, המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
 2. המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של החברה.

אתרים מקושרים

 1. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים (לרבות קישורים לאתרים של שיווק שותפיםו/או להופיע מודעות פרסומת של צדדים שלישיים ו/או תכנים פרסומיים ממומנים. אתרים ו/או מודעות אלה אינם נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם או להסתמכות על אותם תכנים.

פרסומת של צדדים שלישיים

 1. החברה או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר והאחריות הבלעדית ביחס לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי חלה על הגוף המפרסם בלבד.

הסכמה לקבלת דיוור מהאתר וממשתמשים אחרים

 1. הרישום לאתר מהווה בין היתר הסכמה לקבלת עדכונים או חומר שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני בתדירות הנתונה לשיקול דעת האתר. המשתמשים יכולים לבקש בכל עת להפסיק את קבלת הדיוורים באמצעות לחיצה על לינק 'הסרה' בתחתית כל דיוור או באמצעות פניה לחברה בבקשה להפסיק את משלוח הדיוורים.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות לוגו, שם האתר, עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לחברה או לצד שלישי שהתיר לחברה לעשות בהם שימוש.
 2. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא אישור ברור ובכתב מהחברה.

הגבלת אחריות האתר ו/או מי מטעמו

 1. באתר מתפרסם מידע ונתונים שונים אודות ספקי שירות בתחום מוצרי יוגה, מוצרים לקשיים בוויסות סנסומוטורי, מוצרי הלבשה ומוצרים לאיכות חיים
 2. כל המידע מוגש כשירות לציבור והחברה משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שתיפולנה טעויות בתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר. האתר אינו אחראי לכל מידע הכלול בתוכן ולא יהיה אחראי לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר. החברה ממליצה לכל המשתמש במידע לבדוק את תכנו באופן עצמאי; האמור באתר אינו מהווה תחליף להתייעצות עם מומחה ו/או לבדיקה עצמאית של המשתמש.
 3. במקרה של טעות כאמור לעיל לא תעמוד למשתמש הזכות ליהנות מהטעות בכל צורה שהיא. האתר ו/או החברה אינם אחראים לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. האתר ו/או החברה לא יהיו מחויבים לפצות את המשתמש בגין כל נזק או הפסד שאירע לו כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות אליו.

שיפוי

 1. המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, המנהלים בה או מי מטעמה בגין כל נזק, אובדןרווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהחברה או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.
 2. המשתמש יפצה וישפה את החברה, מנהליה, שליחיה/סוכניה, מורשיה, עמיתיה, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו להחברה ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות הסכם זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד גכלשהן, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

הזמנת מוצרים

 1. האתר מציע מגוון של מוצרים המיועדים למכירה וניתן לרכוש אותם בסימון עגלת הקניות. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר, לא ניתן לרכוש אותם ואין עלינו חובה לספק אותם. על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת המוצר, על המוצר להיות במלאי של יצרני ויבואני המוצרים.
 2. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שאכן המוצרים המוצגים באתר נמצאים במלאי אך לעיתים מוצרים המוצגים באתר אזלו ובמידה ואכן חסר מוצר כזה או אחר מהמלאי וברצונך לרכוש אותו הודעה מתאימה תשלח אליך באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון.
 3. נשמח להציע לך מוצר חלופי בעל אופי דומה ובמחיר דומה. במידה ותרצה לרכוש נעדכן את פרטי ההזמנה עפ״י הזמנתך החדשה. אם תסרב, תמחק הזמנתך ולא יחול חיוב כרטיס אשראי.
 4. האתר מתחייב לקיים מעקב ובקרה שוטפת על מלאי המוצרים באתר ולעדכן את מספר המוצרים שנותרו.
 5. אם לאחר ביצוע ההזמנה יתברר כי המוצר אזל, בנסיבות חריגות, שלא היו ידועות בזמן ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים אחד ותאפשר לו לבחור בין מוצר חלופי שווה ערך או השבת הסכום במלואו.
 6. אחרי ביצוע ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי ההזמנה ורק לאחר בדיקת פרטי אשראי וקבלת אישור מחברת כרטיסי אשראי לביצוע הרכישה הדבר ייחשב כבר ביצוע ויתחיל תהליכי אספקת המוצר/ים.